VSK publicaties

Revief heeft de publicaties van de in 2012 opgeheven VSK (Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling) in beheer genomen. Deze publicaties zijn tegen verzend- en administratiekosten te bestellen bij Revief.

Ouders aan het woord
Over vader- en moederschap na seksueel misbruik in het verleden (2011)

“Ik deed mijn kinderen nooit in bad. Bewust niet. Ik schoof het af naar mijn vrouw: doe jij het maar, want ik heb geen tijd, of ik moet nog zus of zo. In bad doen, dat wilde ik zelf op een of andere manier niet, ik was daarin geremd.”

Voor vaders en moeders die zelf vroeger seksueel misbruikt zijn is het ouderschap een nog grotere uitdaging dan voor andere ouders. Marijke Naezer deed hier in opdracht van de VSK onderzoek naar. In 2011 verscheen de publicatie “Ouders aan het woord”.
In de publicatie wordt beschreven welke invloed het vroegere misbruik heeft op de emotionele, lichamelijke en seksuele opvoeding. Een van de meest prominente thema’s die ouders inbrachten is de angst voor herhaling van het geweld: angst voor geweld door anderen, maar ook angst om zelf grenzen te overschrijden. Ouders blijken soms drastische maatregelen te nemen om dit te voorkomen, met verstrekkende gevolgen.
Uit de verhalen is op te maken dat vooral zelfreflectie een positieve bijdrage kan leveren. Zelfreflectie maakt het mogelijk om het heft in eigen hand te nemen, verantwoordelijkheid te nemen, en stappen te zetten om eventuele negatieve gevolgen van het misbruik te beperken. Lees hier het hele verslag: http://www.marijkenaezer.nl/Marijke%20Naezer%20Ouders%20aan%20het%20woord.pdf

Niet onverwacht het licht uitdoen (2007)
In 2007 gaf de VSK het boek “Niet  onverwacht het licht uitdoen” uit. De publicatie belicht de  relatie cliënt-hulpverlener, om inzicht te geven wat in deze relatie een rol kan spelen. De publicatie is gebaseerd op een onderzoek onder VSK-leden, die een geschiedenis van seksueel misbruik hebben. Hen is gevraagd naar hun positieve en negatieve ervaringen met de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg. De bedoeling van de publicatie is om de effectiviteit van de hulpverlener en de cliënt in het aangaan en onderhouden van een relatie te versterken.

Anders was ik nu misschien wel minister geweest… (2002)
Joke Koier en Helena Voorintholt hebben voor de VSK onderzoek verricht naar de impact van seksuele kindermishandeling op het verloop van de opleiding en de loopbaan van slachtoffers met als onderzoeksvraag: Bestaat er mogelijk een verband tussen seksueel misbruik en onderbrekingen in opleiding en/of loopbaan? Omdat literatuur over het onderwerp ontbrak, is het onderzoek onder leden van de VSK gehouden. Maar liefst 157 leden hebben een vragenlijst ingevuld. Met zeventien van hen werd een diepte-interview gehouden.
Uit het onderzoek komt naar voren dat er een duidelijk verband is tussen misbruik en het verloop van opleidingen en loopbaan, zowel in negatieve als in positieve zin. Deze worden besproken. Het onderzoek geeft handreikingen voor ondersteuningsmogelijkheden en voor verder onderzoek.
Uitgeverij Eburon – ISBN 90 5166 937 2 – VSK

500 stemmen spreken (2002)vskboek500stemmen
Als eerbetoon aan alle leden heeft de VSK in 2002 uit twintig jaargangen van haar ledenblad Perspectief een geschiedenis samengesteld waarin de stemmen van de VSK spréken, ieder op eigen wijze.
Tekst en research: Anoushka Boet, Wil van Duuren, Atie Visser. Uitgeverij Eburon, ISBN 90 5166 932 1

De kracht van spreken (2012)
Levensverhalen van mensen die de moed hebben het zwijgen na seksueel misbruik te doorbreken. Dit maakt hen tot bange helden, de dapperste helden die er bestaan. Uitgeverij Elikser, ISBN: 9789089544803

Reacties zijn gesloten.